Pokyny pro autory

Časopis Kvasný průmysl je zaměřen na publikování výsledků základního a aplikovaného výzkumu a praxe z oboru zemědělské biotechnologie a oborů souvisejících (chemie, biochemie, bioinženýrství, mikrobiologie, fyziologie, technologie, strojírenství, ekonomika, historie apod.).

1 Rukopis

Rukopisy jsou podávány v elektronické podobě. Všechna podání musí obsahovat průvodní dopis s prohlášením, že článek ještě nebyl v této formě a rozsahu publikován. Redakce rozhodne o postoupení příspěvku do recenzního řízení nebo jeho nepřijetí do 30dní.

1.1 Nerecenzované příspěvky

K tomuto typu sdělení patří zprávy z kongresů, informace o jednání odborných komisí, recenze odborných publikací, aktuality, zajímavosti, rozhovory a reportáže, sdělení profesních organizací, firemní sdělení. Parametry nerecenzovaných příspěvků (rozsah, parametry obrazové dokumentace apod. dohaduje redakce s autory individuálně). Na žádost autora může být nerecenzované sdělení uvedeno v česko-, resp. slovensko-anglické mutaci. Veškeré finanční náklady s překlady do angličtiny nese autor. Redakce může na vyžádání zajistit odborného překladatele.

1.2 Recenzované příspěvky

Kvasný průmysl uveřejňuje původní práce, krátká sdělení, přehledová sdělení a krátká přehledová sdělení. Recenzované příspěvky (s výjimkou článků s historickou tématikou) jsou publikovány v jazyce anglickém nebo dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky. Recenzované články z historie jsou publikovány v jazyce českém, resp. slovenském, s názvem, abstraktem a klíčovými slovy v jazyce anglickém. Recenzované články z historie je možné uveřejnit též pouze v jazyce anglickém nebo dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky.

1.2.1 Původní práce

Původní odborná práce obsahuje výsledky vlastního výzkumu. Maximální rozsah textu 12 rukopisných stran (21 600 znaků včetně mezer) textu, seznamu literatury, obrázků a tabulek. Rozsáhlejší text se doporučuje rozdělit do více částí.

1.2.2 Krátké sdělení

Krátké sdělení se týká vlastního pozorování z provozní či laboratorní praxe. Maximální rozsah krátkého sdělení je 8 rukopisných stran (14 400 znaků včetně mezer) textu, obrázků, tabulek a seznamu literatury.

1.2.3 Přehledové sdělení

Přehledové sdělení je souhrn poznatků o určitém problému. Rozsah textu přehledového sdělení může být maximálně 20 rukopisných stran (36 000 znaků včetně mezer).

1.2.4 Krátké přehledové sdělení

Toto sdělení informuje o velmi aktuálních novinkách z oboru. Rozsah krátkého přehledového sdělení může být maximálně 4 rukopisné strany (7 200 znaků včetně mezer) textu, obrázků, tabulek a seznamu literatury.

2 Obecné pokyny

2.1 Zkratky a symboly používané v práci je nutné při jejich prvním uvedení vysvětlit. Používané jednotky musí odpovídat platné soustavě jednotek SI.

2.2 Doporučujeme autorům, aby dodržovali jednotnou úpravu rukopisů (stejné grafické symboly, stejný způsob popisu obrázků a tabulek).

2.3 Publikace uvedené v textu jsou citovány v seznamu literatury v plném znění. (Podrobnosti viz 4.10 Literatura).

2.4 Odkazy na tabulky a obrázky (grafy, obrázky, fotografie, schémata) se uvádějí na příslušných místech textu (Obr. 1/Fig. 1), (Tab. 3/Table 3). Obrázky a tabulky se číslují arabskými číslicemi. Fotografie se dodávají v elektronické podobě (jpg, gif, tif). Jiné formáty, případně dodání originálů fotografií, je třeba konzultovat s redakcí. Obrázky se dodávají v nekomprimované podobě s dostatečným rozlišením (nejméně 300 dpi). Tabulky, grafy a obrázky jsou autorem upraveny (překresleny) do jednotné formy. Tabulky mají být jednoduché s vysvětlující legendou. Tabulky a obrázky (grafy) nemají být vyjádřením stejných dat. Grafy jsou dodávány v černobílé verzi za použití různě přerušovaných čar (čerchované, čárkované, …), čar s obrazci (čtverce, trojúhelníky, kolečka, …) a za použití odstínů šedé nebo různých vzorů výplně (případné použití barev je třeba předem dohodnout s redakcí). U fotografií je nutné uvést zdroj. V případě převzetí fotografie nebo obrázku z jiných literárních zdrojů či z internetu je nutný souhlas autora nebo vlastníka copyrightu. Grafy vytvořené v programu EXCEL jsou dodávány v tomto programu.

2.5 Doporučené nastavení formátu stránky v editoru Word (verze musí být uvedena): Standardní velikost papíru (A4 formát), velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5, okraje 2,5 cm.

2.6 Používá se výhradně desetinné číslování kapitol a podkapitol. Číslování je třeba provést ručně, automatické číslování textovým editorem může vést k nežádoucím změnám při konverzi textu.

2.7 Nepoužívejte přednastavené šablony.

3 Uspořádání textu

3.1 Nadpis, abstrakt a klíčová slova jsou uveřejňovány vždy v jazyce anglickém, resp. dvojjazyčně anglicko-česky nebo anglicko-slovensky v případě recenzovaných článků z historie nebo v případě recenzovaných článků psaných dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky.

3.2 Finální verze rukopisu by měla mít jednotlivé části řazeny takto:

 • Titul v jazyce anglickém (tučně, maximálně 90 znaků včetně mezer, velká písmena použitá v souladu s pravidly anglické gramatiky),
 • Titul v jazyce českém nebo slovenském (tučně, maximálně 90 znaků včetně mezer) pouze v případě recenzovaných článků z historie nebo v případě recenzovaných článků psaných dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky.
 • Jména všech autorů (Jméno PŘÍJMENÍ), případně s horními indexy, pocházejí-li autoři z více pracovišť,
 • Název a adresa pracoviště (pracovišť autorů) anglicky v případě recenzovaných článků z historie nebo v případě recenzovaných článků psaných dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky.
 • Kontaktní e-mailová adresa obvykle prvního autora,
 • Anglický abstrakt (maximálně 800 znaků včetně mezer),
 • Český abstrakt (maximálně 800 znaků včetně mezer), pouze v případě recenzovaných článků z historie nebo v případě recenzovaných článků psaných dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky.
 • Klíčová slova anglicky (obvykle 3–5),
 • Klíčová slova česky (obvykle 3–5), pouze v případě recenzovaných článků z historie nebo v případě recenzovaných článků psaných dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky.
 • Anglická verze rukopisu,
 • Česká verze rukopisu, pouze v případě recenzovaných článků z historie nebo v případě recenzovaných článků psaných dvojjazyčně anglicko-česky, resp. anglicko-slovensky.
 • Literatura.

4 Podrobnější informace k uspořádání textu

4.1 Titul by neměl obsahovat zkratky a nadbytečná slova (hodnocení, studium, popis, stručné výsledky, předběžné informace apod.).

4.2 Autoři (uvádí se jméno a příjmení, adresa pracoviště a e-mailová adresa). V případě autorského kolektivu spoluautoři označí jednoho spoluautora jako korespondenčního autora, ten pak autorský kolektiv vůči redakci zastupuje.

4.3 Abstrakt musí být výstižný a srozumitelný a musí obsahovat cíl, metody, podstatné výsledky a závěry. V abstraktu se nepoužívají zkratky. V abstraktu se neuvádějí citace.

4.4 Klíčová slova charakterizují co nejlépe obsah publikace.

4.5 Úvod obsahuje popis problému a stručný přehled literatury na dané téma. Postupuje od obecného ke konkrétnímu a přináší odpovědi na otázky: O čem článek je? Co již bylo publikováno? Co bylo hlavními cíli výzkumu? Co článek přináší důležitého a zajímavého (obecně)? Každý konkrétní údaj je následován literárním odkazem. Úvod by měl obsahovat odkazy na relevantní literaturu, kterou se dokládá stav současných poznatků. V závěru úvodu jsou uvedeny informace o cílech a hypotézách.

4.6 Materiál a metody poskytují odpověď na otázky: Co bylo uděláno? Jak byl problém studován? V této části rukopisu je uveden dostatek informací, aby mohl být popsaný experiment zopakován. Uvádí se přesně definovaný použitý materiál (druhy, odrůdy, použité chemikálie, postupy měření a vyhodnocování, počet opakování, použité statistické metody, použité programy, charakteristika pokusného místa, průběh počasí). Uvádí se i literatura k použitým metodám včetně statistických metod, u přístrojů typ a výrobce.

4.7 Výsledky a diskuse odpovídají na otázky: Co bylo nalezeno nebo zjištěno? Co dosažené výsledky znamenají. Shrnují přehledně hlavní výsledky pokusů a pozorování. O rozdílech či shodě lze hovořit tehdy, pokud jsou výsledky statisticky vyhodnocené.
U statisticky neprůkazných výsledků lze psát o tendenci, podobnosti apod. Diskuse by měla vysvětlit význam nebo důvody rozdílů mezi výsledky popsanými v předložené publikaci a výsledky získanými jinými autory. Autoři by měli vykládat své výsledky ve světle jiných publikovaných výsledků, s důrazem na jejich příspěvek k tématu publikace. Uvádějí se i možnosti vzniků chyb a okolnosti, které mohou ovlivnit hodnověrnost dosažených výsledků.

4.8 Závěr shrnuje vlastní výsledky práce ve zhuštěné podobě s poukazem na dosud otevřené problémy.

4.9 Poděkování uvádí například osoby (pracoviště), které nejsou uvedeny ve výčtu řešitelů a podílely se na realizaci projektu a sponzoři, kteří finančně podpořili řešený projekt. Uvádí se číslo grantu a financující grantová agentura. Poděkování je uvedeno na konci textu před částí Literatura.

4.10 Literatura

 • Literatura obsahuje abecední seznam všech v práci uvedených literárních odkazů.
 • Není možno citovat nedostupné literární zdroje (např. různé výzkumné zprávy, nedostupné sborníky z konferencí, bakalářské, diplomové a disertační práce nedostupné volně na internetu apod.).
 • ISBN se uvádí, pokud jej daný literární zdroj má.
 • Zkratky časopisů uváděné v příspěvku respektují pravidla používaná v Chemical Abstracts Source Index – http://cassi.cas.org/search.jsp (časopisy často citované ve výše uvedených oborech jsou i se zkratkami ke stažení na webové stránce časopisu Kvasný průmysl).
 • Publikace uvedené v textu jsou citovány v seznamu literatury v plném znění. Odkazy v textu se uvádí takto: jeden autor – (Troi, 1992); dva autoři – Crusher a Yar; více než dva autoři – (Picard et al., 1993).
 • Pokud autor uvádí více citací najednou, oddělují se od sebe středníkem: (Troy, 1992; Crusher a Yar, 1993).

Příklady

Standardní články:

Adetunji, A. I., Khoza, S., de Kock, H. L., Taylor, J. R. N., 2013: Influence of sorghum grain type on wort physico-chemical and sensory quality in a whole-grain and commercial enzyme mashing process. J. Inst. Brew., 119(3): 156–163.

Knihy a jiné monografie:

Hlaváček, F., Lhotský, A., 1972: Pivovarství. SNTL, Praha.

Basařová, G., Šavel, J, Basař, P., Lejsek, T., 2010: Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva. VŠCHT v Praze. ISBN 978-80-7080-734-7.

Storgårds, E., Yli-Juuti, P., Salo, S., Wirtanen, G., Haikara, A., 1999: Modern methods in process hygiene control - benefits and limitations. Proceedings of the 27th Congress of European Brewery Convention, Cannes, 29 May - 3 June 1999. 249–258. ISBN 90-70143-20-8.

Schönling, J., Mücher, G., Erxlebe, U., 2007: Real-time PCR assay for simultaneous detection and differentiation of beverage spoilage bacteria and yeasts. Proc. 31th EBC Congr., Venice. Fachverlag Hans Carl., Nürnberg, Germany. CD-ROM. 1186–1189. ISBN 798-90-70143-24-4.

Diplomové či disertační práce:

Diplomové a disertační práce citovat výjimečně a pouze v případě, že jsou volně přístupné na internetu:

Francová, M. A., 2008: Contribution to the Statistical Thermodynamics of Model Fluids. Disertační práce, VŠCHT v Praze.

Hutchings, I. M., 1974: The erosion of ductile metals by solid particles. PhD thesis, Cambridge University.

Normy:

ČSN ISO 690. Bibliografická citace: obsah, forma a struktura, 31. Praha: Český normalizační institut, 1996.

ISO/IEC IS 9126-1.: Software Engineering - Product Quality – Part 1: Quality Model. Geneva, Switzerland: International Organization for Standarization, 2001

Patenty:

Nová huť, a.s., Ostrava. Trysková sestava přestupníkového kolena. CZ Patentový spis 279967, Dec 29, 1990.

Sheem, S. K. Low-Cost Optic Pressure Sensor. US Patent 6,738,537, May 18, 2004.

Internetové zdroje:

NCBI [online]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=protein&val=11072111 [cit. 2008-03-31].

U.S. Environmental Protection Agency [online]. http://www.epa.gov [cit. 2011-10-27].

Adresa redakce

Preferovaná forma komunikace autorů s redakcí je prostřednictvím elektronické pošty.

Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha
Tel.: +420 224 900 129
Mobil: +420 603 431 322
Fax: +420 224 920 618
E-mail: frantik@beerresearch.cz, kvas@beerresearch.cz


Pokyny pro autory v českém jazyce (pdf).

Prohlášení (doc).

CAS Source Index (CASSI).

Přílohy

Stáhnout souborPokyny pro autory.pdf

Velikost: 123.29 kB

Stáhnout souborprohlaseni.doc

Velikost: 45.5 kB