Zaměření

Časopis Kvasný průmysl je zaměřen na publikování výsledků základního a aplikovaného výzkumu a praxe z oboru zemědělské biotechnologie a oborů souvisejících (chemie, biochemie, bioinženýrství, mikrobiologie, fyziologie, technologie, strojírenství, ekonomika, historie apod.).

Recenzované články jsou publikovány pouze v jazyce anglickém nebo v anglicko-české/slovenské verzi.

Část obsahu každého čísla je vyhrazena sdělení profesní organizace a dalším zprávám důležitým pro odbornou veřejnost (informace o kongresech, seminářích, recenze knih, osobní zprávy apod.).

Členy mezinárodní redakční rady jsou vědecké osobnosti a významní odborníci z pivovarského a nápojového průmyslu. Příspěvky jsou recenzovány.

Od roku 2018 je časopis Kvasný průmysl zařazen do databáze Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve Web of Science Core Collection. ESCI je multidisciplinární citační index zahrnující všechny oblasti odborné literatury věd, společenských věd a umění a humanitních oborů.

Časopis je uváděn v databázích: ESCI, Chemical Abstracts, CAB Abstracts, AGRIS, BRI, VITIS, FSTA, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Česká národní bibliografie.


Vydavatel

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 915 100
Fax: +420 224 920 618
E-mail: kvas@beerresearch.cz

Zástupce vydavatele: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
E-mail: radim.cerkal@mendelu.cz

Redakce

Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 900 129, +420 603 431 322
E-mail: frantik@beerresearch.cz

Mezinárodní označení: CS ISSN 0023-5830
Evidenční číslo: MK ČR E 4587
Internetová adresa: www.kvasnyprumysl.cz